Zimsko izpitno obdobje 2022

Letošnji prvi semester je potekal na fakultetah, vendar na prilagojen način, za katerega se je  posamezna fakulteta odločila. Trenutno poteka za študente še en izziv, in sicer zimsko izpitno obdobje. V nadaljevanju si lahko preberete informacije, ki vam bodo pomagale pri organiziranosti med samim izpitnim obdobjem.  

Kaj je izpitno obdobje? 

Sprva je potrebno predstaviti, kaj sploh je izpitno obdobje in kdaj poteka. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru določa, da so v študijskem letu 3 izpitna obdobja - zimsko, poletno in jesensko. Letošnje zimsko izpitno obdobje se je pričelo 24. januarja 2022 in se bo zaključilo 18. februarja 2022.

V izpitnem obdobju pedagoški proces ne poteka. Za posamezen predmet morajo biti predpisani najmanj 4 redni izpitni roki (oziroma trije za tiste predmete, kjer je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom). V kolikor ni sprotnega preverjanja znanja(kolokviji, seminarske naloge, poročila) pri določenem predmetu, morata biti v prvem izpitnem roku, ki sledi izvedenemu predmetu, dva izpitna roka. Izpiti so pisni, ustni ali kombinacija obeh, odvisno od odločitve nosilca predmeta. Profesorji se lahko odločijo tudi za izvedbo predroka, kar pomeni, da se omogoči opravljanje izpita še v času pred izpitnim obdobjem.

Izvajalec predmeta oziroma senat fakultete lahko razpiše dodatne redne ali izredne izpitne roke. Mora pa senat članice univerze razpisati dodatne izpitne roke na utemeljeno zahtevo študentskega sveta članice. Dodatni izpitni roki se lahko razpišejo tudi izven izpitnih obdobij. Izpiti iz obveznih učnih enot določenega letnika znotraj posameznega študijskega programa ne smejo biti razpisani na isti dan. V primeru študija na dvopredmetnem študijskem programu izpitni roki učnih enot enega od dvopredmetnih študijskih programov ne smejo biti razpisani na isti dan.

Pomembno je poudariti, da mora referat do  najkasneje 15. novembra objaviti seznam rednih izpitnih rokov za tekoče študijsko leto.

Med dvema izpitnima rokoma za isti predmet se mora upoštevati terminski presledek najmanj 14 dni. Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija enkrat opravljati izven razpisanih izpitnih rokov.

 

Kdaj lahko pričakujem oceno pisnega in ustnega izpita?

Rezultati in ocene pisnih izpitov se objavijo na oglasni deski članice univerze ali na drug način, s katerim članica redno obvešča študente o študijskih zadevah, in sicer najkasneje 8 dni po pisnem izpitu, upoštevajoč zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. V primeru, da je pisni izpit opravljalo več kot 100 študentov, se za vsakih nadaljnjih 50 študentov rok za objavo rezultatov in ocen pisnih izdelkov lahko podaljša za 1 delovni dan.

V primeru, da z oceno študent ni zadovoljen, ima pravico do vpogleda v pisne izpitne naloge v roku 30 dni od datuma, ko je bila ocena objavljena. Možnost je tudi, da študent vloži ugovor zoper dobljene ocene, naslovljen na dekana fakultete, ki nato sestavi komisijo z namenom pregleda izpita in ponovnega preverjanja znanja.  

Določen izpit lahko študent opravlja največ šestkrat. Vsak četrti in naslednji pristop imenujemo komisijski izpit ter ga opravljamo pred komisijo. Za omenjenega je potrebno plačilo po veljavnem ceniku fakultete.  V kolikor študentu tudi v šesto ne uspe opraviti izpita, še vedno lahko poda ugovor zoper oceno. V kolikor tudi tako ne uspe opraviti izpita, študenta izpišejo iz študijskega programa (ne iz fakultete).

Študent ima prav tako pravico do ponovnega opravljanja izpita z namenom zviševanja ocene. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat. V primeru da študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. Članica Univerze v Mariboru lahko ponovno opravljanje izpitov z namenom višanja ocene uredi z internimi pravili ob soglasju študentskega sveta. Pomembno je poudariti, da se omenjeni izpit opravlja pred komisijo in je za pristop potrebno plačilo po veljavnem ceniku fakultete.

 

V katerih primerih se študentu prepove pristop k izpitu?

Študentu se prepove pristop k izpitom za določen izpitni rok ali izpitno obdobje v primeru, ko je kršil izpitni red, določen s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja UM ali določili Statuta UM. Prav tako se mu prepove opravljanje izpita, kadar ni pristopil k izpitu na dan, ki je bil zanj določen in za to ni imel opravičljivega razloga, če se od izpita ni pravočasno odjavil ter v primeru, ko ima status izrednega študenta ali statusa študenta nima, njegove neporavnane obveznosti pa presegajo znesek, določen z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.

V primeru, da je študent pri preverjanju znanja zaloten pri goljufanju mu izvajalec izpita izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednjega izpitnega obdobja. V primeru, da se goljufanje ponovi, izvajalec izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij.

 

Prijava na izpit in odjava od izpita

Najbolj pomembna stvar na začetku izpitnega obdobju je, da se na željene izpite pravočasno prijavimo. Prijava poteka elektronsko preko AIPS-a. Najprej je potrebno preveriti, kakšen je pravočasen rok prijave, saj se od fakultete do fakultete razlikuje. Odgovor na omenjeno je najlažje pridobiti na referatu fakultete. Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru se študent lahko odjavi od izpita najkasneje dva dni (lahko se razlikuje med fakultetami) pred izpitnim rokom (odjava je praviloma elektronska). Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali se na izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku (vendar mora v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostaviti ustrezna pisna dokazila). Študent brez opravičljivega razloga ima prepoved opravljanja izpita na naslednjem izpitnem roku.

 

Zimsko izpitno obdobje 2022

Glede na podatke NIJZ-ja in števila okuženih bo prihajalo do sprememb pri izvajanju izpitov. Vsaka fakulteta se odloči glede izvedbe izpitnega obdobja, kar pomeni, da navadno nosilec učne enote določi, ali bo izpit potekal na daljavo ali kot v  času pred epidemijo v živo. Priporočamo, da se za vsak izpit posebej pozanimate pri izvajalcu učne enote, ki vam bo postregel z najbolj verodostojnimi informacijami glede izvedbe izpita. Izpiti bodo potekali tako kot celoten študijski proces, torej ob strogem upoštevanju smernic NIJZ. Študentje lahko pričakujejo spletno izvedbo izpitov ter razpisane dodatne izpitne roke.

Upamo, da vam bo članek koristil in vam bo pomagal pri uspešni organiziranosti v času izpitnega obdobja. Za več podobnih vsebin in spodbudo med študijem obiščite našo spletno stran tutorsoum.si. Prav tako nas boste našli na facebook-u in instagram-u TUTORSOUM.

 

 Vir slik: Pixabay